Pirkimo ir pardavimo taisyklės1. Bendrosios nuostatos
1.1. Šios prekių ir paslaugų pirkimo-pardavimo taisyklės (toliau – Taisyklės) yra šalims privalomas teisinis dokumentas, kuriame nustatomos pirkėjo (jūsų, toliau- jūs/Pirkėjas) ir pardavėjo (mūsų elektroninės parduotuvės, toliau- elektroninė parduotuvė/ Pardavėjas) teisės bei pareigos, prekių ir paslaugų įsigijimo bei apmokėjimo už jas sąlygos, prekių pristatymo ir grąžinimo tvarka, šalių atsakomybė bei kitos su prekių pirkimu- pardavimu internetinėje parduotuvėje www.tumanosilkas.lt susijusios nuostatos.
1.2. Pardavėjas pasilieka teisę bet kuriuo metu pakeisti, taisyti ar papildyti taisykles, atsižvelgdamas į teisės aktų nustatytus reikalavimus. Apie bet kokius pakeitimus, taisymus ar papildymus Pirkėjas informuojamas elektroninės parduotuvės tinklalapyje arba nurodytu el.paštu. Pirkėjui atliekant pirkimus elektroninėje parduotuvėje taikomos Taisyklių ir teisės aktų nuostatos, galiojančios užsakymo pateikimo metu.
1.3. Pirkti elektroninėje parduotuvėje turi teisę:
1.3.1. veiksnūs fiziniai asmenys, t.y. - asmenys sulaukę pilnametystės, kurių veiksnumas nėra apribotas teisės aktuose nustatyta tvarka;
1.3.2. nepilnamečiai nuo 14 iki 18 metų amžiaus, tik turėdami tėvų arba rūpintojų sutikimą, išskyrus tuos atvejus, kai jie savarankiškai disponuoja savo pajamomis;
1.3.3. juridiniai asmenys;
1.3.4. visų aukščiau nurodytų asmenų įgaliotieji atstovai.
1.4. Pardavėjas, patvirtindamas Taisykles, taip pat garantuoja, kad, remiantis Taisyklių 1.3. punktu, Pirkėjas turi teisę pirkti prekes elektroninėje parduotuvėje.
1.5 Elektroninės parduotuvės sutartis laikoma sudaryta, kai Pirkėjas suformuoja ir pateikia el. parduotuvėje prekių užsakymą bei apmoka už jas. Pirkėjo nurodytu elektroniniu paštu, Pardavėjas išsiunčia patvirtinimą, kad Pirkėjo užsakymas yra vykdomas.

2. Asmens duomenų apsauga
2.1. Užsisakyti prekes el. parduotuvėje Pirkėjas gali:
2.1.1. užsiregistruodamas šioje elektroninėje parduotuvėje įvesdamas registracijoje prašomus duomenis;
2.1.2. nesiregistruodamas šioje elektroninėje parduotuvėje.
2.2. Pirkėjas, užsakydamas prekes Taisyklių 2.1. punkte numatytais būdais, atitinkamuose Pardavėjo pateikiamuose informacijos laukuose turi nurodyti prekių užsakymo tinkamam įvykdymui būtinus Pirkėjo asmens duomenis: vardą, pavardę, miestą, pašto kodą, prekių pristatymo adresą, telefono numerį, savo el. pašto adresą bei prekių pristatymo būdą.
2.3. Sutikdamas, kad Pirkėjo asmens duomenys būtų tvarkomi prekių ir paslaugų pardavimo Pardavėjo elektroninėje parduotuvėje www.tumanosilkas.lt tikslu, Pirkėjas taip pat sutinka, kad Pirkėjo nurodytu el. pašto adresu ir telefono numeriu būtų siunčiami informaciniai pranešimai, būtini prekių užsakymui įvykdyti.
2.4. Pirkėjas, užsiregistruodamas elektroninėje parduotuvėje bei užsakydamas prekes, įsipareigoja saugoti ir niekam neatskleisti savo prisijungimo prie elektroninės parduotuvės duomenų.
2.5. Pirkėjo pateikti asmens duomenys bus tvarkomi vadovaujantis Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu ir kitais Lietuvos Respublikos bei Europos Sąjungos asmens duomenų tvarkymą reglamentuojančiais teisės aktais. Pirkėjo asmens duomenys bus tvarkomi tiesioginės rinkodaros tikslais tik gavus Pirkėjo sutikimą. Laikoma, kad Pirkėjo sutikimas yra duotas užsiregistravus šioje elektroninėje parduotuvėje bei pažymint varnelę ties lauku „Sutinku, kad mano asmens duomenys būtų tvarkomi tiesioginės rinkodaros tikslais“.
2.6. Pirkėjas turi teisę bet kada, pateikęs prašymą Pardavėjui bei patvirtinęs savo asmens tapatybę, susipažinti su savo asmens duomenimis ir kaip jie yra tvarkomi, reikalauti ištaisyti, sunaikinti savo asmens duomenis arba sustabdyti savo asmens duomenų tvarkymo veiksmus ir nesutikti, kad jo asmens duomenys būtų tvarkomi.
2.7. Pardavėjas įsipareigoja užtikrinti Pirkėjo asmens duomenų saugumą, įgyvendinti tinkamas technines ir organizacines priemones Pirkėjo asmens duomenims apsaugoti nuo neteisėto sunaikinimo ir (ar) atsitiktinio pakeitimo, atskleidimo ir nuo bet kokio kito neteisėto tvarkymo.
2.8. Asmens duomenys bus saugomi ne ilgiau, - nei to reikalauja duomenų tvarkymo tikslai, neviršijant galiojančiuose Lietuvos Respublikos ir Europos Sąjungos teisės aktuose įtvirtintų nuostatų. Duomenų, taip pat Pirkėjo duomenų tiesioginės rinkodaros tikslais, saugojimo terminas 1 metai arba iki tol, kol Pirkėjas nepareikalauja sustabdyti savo asmens duomenų tvarkymo.

3. Pirkimo–pardavimo sutarties sudarymo momentas
3.1. Sutartis tarp Pirkėjo ir Pardavėjo laikoma sudaryta nuo to momento, kai Pirkėjas, išsirinkęs perkamą(-as) prekę(-es) ir suformavęs prekių krepšelį, paspaudžia mygtuką „Atsiskaityti“, o gavęs užsakymą Pardavėjas jį patvirtina – atsiunčia patvirtinimo laišką Pirkėjo nurodytu elektroniniu paštu.

4. Pirkėjo teisės ir įsipareigojimai
4.1. Pirkėjas turi teisę pirkti prekes elektroninėje parduotuvėje šių Taisyklių ir kitose šios elektroninės parduotuvės informacijos skiltyse nustatyta tvarka.
4.2. Pirkėjas, įsigydamas prekes, įsipareigoja priimti užsakytas prekes ir už jas sumokėti sutartą kainą, pagal prekių užsakymo metu pasirinktą apmokėjimo būdą.
4.3. Jeigu pasikeičia Pirkėjo registracijos formoje pateikti duomenys, Pirkėjas privalo nedelsdamas informuoti raštu pardavėją.
4.4. Pirkėjas įsipareigoja neperduoti tretiesiems asmenims savo prisijungimo duomenų. Jei Pirkėjas praranda prisijungimo duomenis, jis privalo nedelsiant informuoti apie tai Pardavėją raštu, skyriuje „Apie projektą“ nurodytomis susisiekimo priemonėmis.
4.5. Pirkėjas turi teisę atsisakyti prekių pirkimo–pardavimo sutarties su elektronine parduotuve, pranešdamas Pardavėjui apie tai raštu (el. paštu: , nurodant pageidaujamą grąžinti prekę ir jos užsakymo numerį) ne vėliau kaip per 14 (keturiolika) dienų nuo daikto pristatymo dienos, išskyrus atvejus, kai sutarties negalima atsisakyti pagal galiojančius Lietuvos Respublikos ir (ar) Europos Sąjungos teisės aktus, pavyzdžiui, kai sutartis sudaryta dėl prekių, kurios buvo gaminamos pagal Pirkėjo individualų užsakymą arba yra akivaizdžiai jam pritaikytos.
4.6. Taisyklių 4.5. p. numatyta teise gali pasinaudoti tik toks Pirkėjas, kuris pagal galiojančius Lietuvos Respublikos ir (ar) Europos Sąjungos teisės aktus yra pripažintinas vartotoju, t. y. fizinis asmuo, su savo verslu, prekyba, amatu ar profesija nesusijusiais tikslais (vartojimo tikslais) siekiantis sudaryti ar sudarantis sutartis.Taip pat Taisyklių 4.5. p. numatyta teise Pirkėjas gali pasinaudoti tik tuo atveju, jeigu prekė nebuvo sugadinta arba iš esmės nepasikeitė jos išvaizda, taip pat ji nebuvo naudojama.
4.7. Siekdamas pasinaudoti Taisyklių 4.5. p. numatyta teise ir grąžinti prekes, Pirkėjas nedelsdamas, bet ne vėliau kaip per keturiolika dienų nuo pranešimo apie sutarties atsisakymą pateikimo Pardavėjui dienos, turi išsiųsti prekes Pardavėjui jo pasirinktu būdu (naudojantis Lietuvos Pašto, paštomatų, kurjerių paslaugomis).
4.8. Grąžindamas prekes Taisyklių 4.5. numatytu pagrindu, Pirkėjas įsipareigoja padengti visas su prekių grąžinimu susijusias išlaidas.
4.9. Pirkėjas, naudodamasis elektroninėje parduotuve www.tumanosilkas.lt, sutinka su šiomis Taisyklėmis ir įsipareigoja jų laikytis bei nepažeisti galiojančių Europos Sąjungos ir Lietuvos Respublikos teisės aktų.

5. Pardavėjo teisės ir įsipareigojimai.
5.1. Pardavėjas įsipareigoja sudaryti visas sąlygas Pirkėjui tinkamai naudotis elektroninės parduotuvės teikiamomis paslaugomis.
5.2. Jei Pirkėjas bando pakenkti Pardavėjo elektroninės parduotuvės darbo stabilumui ir saugumui ar pažeidžia savo įsipareigojimus, Pardavėjas turi teisę nedelsiant ir be perspėjimo apriboti ar sustabdyti Pirkėjo galimybę naudotis el. parduotuve arba išskirtiniais atvejais panaikinti Pirkėjo registraciją.
5.3. Pardavėjas įsipareigoja gerbti Pirkėjo privatumo teisę į Pirkėjo priklausančią asmeninę informaciją, nurodytą el. parduotuvės registracijos formoje.
5.4. Pardavėjas įsipareigoja pristatyti Pirkėjo užsakytas prekes Pirkėjo nurodytu būdu ir adresu, šiose Taisyklėse, galiojančiuose Europos Sąjungos ir Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatyta tvarka.

6. Prekių užsakymas, kainos, atsiskaitymo tvarka, terminai
6.1. Elektroninėje parduotuvėje prekes Pirkėjas gali pirkti visą parą, 7 dienas per savaitę.
6.2. Elektroninės parduotuvės sutartis pradeda galioti nuo to momento, kai Pirkėjas paspaudžia mygtuką „Atsiskaityti“, o gavęs užsakymą Pardavėjas jį patvirtina – atsiunčia patvirtinimo laišką Pirkėjo nurodytu el. paštu.
6.3. Prekių kainos el. parduotuvėje ir suformuotame užsakyme nurodomos eurais.
6.4. Pirkėjas atsiskaito už prekes šiuo būdų:
6.4.1. iš bet kurio Lietuvos Respublikoje veikiančio banko, atsiskaitymas naudojantis "Paysera" mokėjimų sistema (atsakomybė už duomenų saugumą šiuo atveju tenka UAB „Paysera LT“, kadangi visos piniginės operacijos vyksta "Paysera" mokėjimų sistemoje.

7. Prekių pristatymas
7.1. Pirkėjas, užsakydamas prekes, įsipareigoja nurodyti tikslią prekių pristatymo vietą.
7.2. Už prekių pristatymo paslaugą taikomas mokestis, nurodytas elektroninės parduotuvės puslapyje ir galiojantis prekių užsakymo pateikimo momentu. Prekių pristatymo mokestis gali būti tiek fiksuotas, tiek priklausantis nuo Pirkėjo užsakytų prekių vertės ir pasirinkto pristatymo būdo. Plačiau apie pristatymo būdus: čia https://tumanosilkas.lt/pristatymas
7.3. Pirkėjas įsipareigoja prekes priimti pats. Tuo atveju, jei Pirkėjas prekių pats priimti negali, o prekės pristatytos nurodytu adresu, Pirkėjas neturi teisės reikšti Pardavėjui pretenzijų dėl prekių pristatymo netinkamam subjektui.
7.4. Prekės pristatomos į pasirinktus Lietuvoje veikiančius paštomatus (DPD arba Omniva), išskyrus Neringą. Prekes Pristato Pardavėjas arba Pardavėjo įgaliotas atstovas (kurjeris).
7.5. Pardavėjas pristato Pirkėjui prekes vadovaudamasis prekių aprašymuose nurodytais terminais. Jei užsakymas pateikiamas darbo dieną iki 17 valandos, Lietuvos Respublikoje prekės pristatomos per 1 – 3 darbo dienas.
7.6. Jei pristatyti prekių nurodytu terminu nėra galimybės dėl Pardavėjo kaltės, pavyzdžiui, atveju, kai Pardavėjo sandėlyje nėra reikiamų prekių, Pirkėjas jo nurodytu el. paštu atskirai informuojamas apie užsakytų prekių trūkumą ir numatomą prekių pristatymo terminą. Jei šios sąlygos Pirkėjui nėra tinkamos, Pirkėjas turi teisės atsisakyti sutarties, apie savo sprendimą informuodamas Pardavėją nedelsiant, bet ne vėliau kaip per 3 kalendorines dienas nuo informacijos gavimo, Pardavėjo el. paštu.
7.7. Pardavėjas visais atvejais atleidžiamas nuo atsakomybės už prekių pateikimo terminų pažeidimą, jeigu prekės Pirkėjui nėra pateikiamos arba pateikiamos ne laiku dėl Pirkėjo kaltės arba dėl nuo Pardavėjo nepriklausančių aplinkybių.
7.8. Pirkėjas privalo visais atvejais nedelsiant, bet ne vėliau kaip per 3 dienas nuo prekių gavimo dienos, informuoti Pardavėją el. paštu, jeigu prekė(-s) pateikiama(-os) sulamdytoje arba kitu būdu pažeistoje pakuotėje, jeigu siuntoje pateikiamos neužsakytos prekės arba netinkamas jų kiekis, nepilna prekės komplektacija.
7.9. Pirkėjas visais atvejais pristatymo metu pastebėjęs pakuotės pažeidimus, pristatytų prekių komplektiškumo (asortimento), kiekio neatitikimus, privalo kurjerio pateikiamame siuntos pristatymo dokumente nurodyti pastabas arba surašyti atskirą aktą dėl šių pažeidimų. Tai Pirkėjas privalo padaryti dalyvaujant kurjeriui. Pirkėjui nepatikrinus pakuotės, pristatytų prekių komplektiškumo (asortimento), kiekio ir (ar) kurjerio pateikiamame siuntos pristatymo dokumente nenurodžius šių trūkumų, siunta yra laikoma pristatyta tinkama ir nepažeista
7.10. Taisyklėse numatyta pristatymo tvarka ir terminai taikomi užsakant prekes Lietuvos Respublikoje. Esant poreikiui Pardavėjas gali prekes išsiųsti į užsienio valstybę, tačiau tokiais atvejais Pirkėjas privalo su Pardavėju susisiekti el. paštu ir ir dėl pristatymo kainos, tvarkos ir terminų susitarti atskirai.

8. Prekių kokybė
8.1. Kiekvienos elektroninėje parduotuvėje parduodamos prekės duomenys bendrai nurodomi prie kiekvienos prekės esančiame prekės aprašyme.
8.2. Pardavėjas neatsako už tai, kad elektroninėje parduotuvėje esančios prekės savo spalva, forma ar kitais parametrais gali neatitikti realaus prekių dydžio, formų ir spalvos dėl Pirkėjo naudojamos įrangos vaizduoklio, telefono ar planšetinio kompiuterio ekrano) ypatybių.

9. Prekių grąžinimas ir keitimas
9.1. Parduotų prekių trūkumai šalinami, kokybiškos prekės keičiamos/grąžinamos, nekokybiškos prekės keičiamos, grąžinamos vadovaujantis galiojančiais Lietuvos Respublikos ir Europos Sąjungos teisės aktais.
9.2. Norėdamas grąžinti kokybišką prekę(-es) remiantis Taisyklių 9.1. punktu, Pirkėjas gali tai padaryti per 14 (keturiolika) dienų nuo prekių pristatymo Pirkėjui dienos, informuodamas Pardavėją el. paštu . El. laiške Pirkėjas privalo nurodyti grąžinamos prekės pavadinimą, užsakymo numerį ir grąžinimo priežastis. Nekokybiškas prekes galima grąžinti ik tuo atveju, jei trūkumai nustatyti per produkto tinkamumo vartoti terminą.
9.3. Pirkėjui grąžinant/keičiant prekes, būtina laikytis šių sąlygų:
9.3.1. grąžinama prekė turi būti originalioje tvarkingoje pakuotėje;
8.3.2. prekė turi būti Pirkėjo nesugadinta;
9.3.3. prekė turi būti nenaudota, nepraradusi prekinės išvaizdos (nepažeistos etiketės, nenuplėštos apsauginės plėvelės ir kt.) (šis punktas netaikomas tuo atveju, kai grąžinama nekokybiška prekė);
9.3.4. grąžinama prekė turi būti tos pačios komplektacijos, kokios Pirkėjas ją gavo;
9.3.5. grąžinant prekę būtina pateikti jos įsigijimo dokumentą.
9.4. Pardavėjas turi teisę nepriimti Pirkėjo grąžinamų prekių, jei Pirkėjas nesilaiko Taisyklių 9.3. punkte nustatytos prekių grąžinimo tvarkos.
9.5. Grąžinant gautą ne tą prekę ir/ar nekokybišką prekė, Pardavėjas įsipareigoja atsiimti tokias prekes ir jas pakeisti analogiškomis tinkamomis prekėmis.
9.7. Pardavėjas ne vėliau kaip per keturiolika dienų nuo tos dienos, kurią jis gavo Pirkėjo pranešimą apie sutarties atsisakymą, turi grąžinti Pirkėjui už Pirkėjo atsisakytas prekes sumokėtus pinigus į Pirkėjo sąskaitą. Pardavėjas gali negrąžinti Pirkėjui jo sumokėtų sumų tol, kol prekės negrąžintos Pardavėjui.
9.8. Už prekę sumokėtos piniginės lėšos grąžinus prekes šiose Taisyklėse, Lietuvos Respublikos ir Europos Sąjungos teisės aktuose nustatyta tvarka ir terminais visais atvejais pervedamos tik į mokėtojo banko sąskaitą, t. y. tą banko sąskaitą, iš kurios buvo gautas mokėjimas perkant prekes.
9.9. Grąžinant ar keičiant prekes, prekių grąžinimo išlaidos visais atvejais tenka Pirkėjui.

10. Pirkėjo ir pardavėjo atsakomybė
10.1. Pirkėjas yra visiškai atsakingas už Pirkėjo pateikiamų asmens duomenų teisingumą. Jei Pirkėjas nepateikia tikslių asmens duomenų registracijos formoje, Pardavėjas neatsako už dėl to atsiradusius padarinius ir įgyja teisę reikalauti iš Pirkėjo patirtų tiesioginių nuostolių atlyginimo.
10.2. Pirkėjas atsako už veiksmus, atliktus naudojantis www.tumanosilkas.lt elektronine parduotuve.
10.3. Užsiregistravęs Pirkėjas atsako už savo prisijungimo duomenų perdavimą tretiesiems asmenims. Jei elektroninės parduotuvės teikiamomis paslaugomis naudojasi trečiasis asmuo, prisijungęs prie elektroninės parduotuvės naudodamasis Pirkėjo prisijungimo duomenimis, Pardavėjas šį asmenį laiko Pirkėju.
10.4. Pardavėjas atleidžiamas nuo bet kokios atsakomybės tais atvejais, kai nuostoliai kyla dėl to, jog Pirkėjas, neatsižvelgdamas į Pardavėjo rekomendacijas ir Pirkėjo įsipareigojimus, nesusipažino su šiomis Taisyklėmis, nors tokia galimybė jam buvo suteikta.
10.5. Jei Pardavėjo elektroninėje parduotuvėje yra nuorodos į kitų įmonių, įstaigų, organizacijų ar asmenų elektroninius tinklalapius, Pardavėjas nėra atsakingas už ten esančią informaciją ar vykdomą veiklą, tų tinklapių neprižiūri, nekontroliuoja ir toms įmonėms bei asmenims neatstovauja.
10.6. Atsiradus žalai, kaltoji šalis atlygina kitai šaliai tiesioginius nuostolius galiojančiuose Lietuvos Respublikos ir (ar) Europos Sąjungos teisės aktuose nustatyta tvarka.

11. Rinkodara ir informacija.
11.1. Pardavėjas savo nuožiūra gali inicijuoti elektroninėje parduotuvėje www.tumanosilkas.lt įvairias akcijas ar nuolaidas.
11.2. Pardavėjas turi teisę vienašališkai, be atskiro įspėjimo, pakeisti akcijų sąlygas, taip pat jas panaikinti. Bet koks akcijų sąlygų ir tvarkos pakeitimas ar panaikinimas galioja tik į priekį, t.y. nuo jų atlikimo momento.
11.3. Pardavėjas visus pranešimus siunčia Pirkėjo registracijos formoje nurodytomis susisiekimo priemonėmis.
11.4. Pirkėjas visus pranešimus ir klausimus siunčia Pardavėjo el. parduotuvės nurodytais el. pašto adresais.
11.5. Pardavėjas neatsako jei Pirkėjas negauna siunčiamų informacinių ar patvirtinančių pranešimų dėl internetinio ryšio, elektroninio pašto paslaugų tiekėjų tinklų sutrikimų.

12. Baigiamosios nuostatos.
12.1. Šios Taisyklės sudarytos vadovaujantis galiojančiais Lietuvos Respublikos ir Europos Sąjungos teisės aktais.
12.2. Visi nesutarimai, kilę dėl sutarties ir (ar) šių Taisyklių vykdymo, sprendžiami derybų būdu.
12.3. Nepavykus susitarti, ginčai tarp Pirkėjo ir Pardavėjo, įskaitant nesutarimus dėl šių Taisyklių vykdymo, sprendžiami vadovaujantis aktualiomis Lietuvos Respublikos ir Europos Sąjungos teisės aktų nuostatomis. Pirkėjas turi teisę pateikti skundą Pardavėjui ar reikalauti žalos atlyginimo ne teismo tvarka, įskaitant teisę kreiptis į Valstybinę vartotojų teisių apsaugos tarnybą (adresas Vilniaus g. 25, LT-01402 Vilnius, tel. (8 5) 262 6760, el. paštas tarnyba@vvtat.lt) ar inicijuoti ginčą naudojantis Elektronine ginčų sprendimo (EGS) platforma https://ec.europa.eu/odr.
Į viršų